Stadgar

Bestämmelser för utdelande av Sveriges Centralförening för Idrottens Främjande, SCIF, skolpremie Idrottsskölden.

  1. Sveriges Centralförening för Idrottens Främjande, SCIF utdelar årligen vid vårterminens slut en skolpremie i idrott kallad Idrottsskölden.
  2. Idrottsskölden utdelas till elever vid gymnasieskolor, vars idrottsförening är ansluten till Svenska Skolidrottsförbundet.
  3. Premien tilldelas den elev, som anses vara skolans idrottsprofil och tillika en god kamrat, genom omröstning eller jurybeslut.
  4. Principiellt utdelas endast en idrottssköld per skola. Dispens kan erhållas vid speciella tillfällen, efter framställan till SCIF.
  5. SCIF förebehåller sig rätten att i något enstaka, väl motiverat undantagsfall, bevilja avsteg från dessa bestämmelser.
  6. Förteckning över de som erhållit Idrottsskölden finns införd i SCIF:s årsbok, Blå Boken året efter läsåret då Idrottsskölden delats ut.

Stadgar för utdelandet av Idrottsskölden togs fram efter det att belöningen Idrottsskölden instiftades 1905/1906 för utdelning vid Högre Allmänna Läroverk. Stadgarna har reviderats ett antal gånger genom åren, senaste mars 2002